021-7305662

021-7305652

marketting@bhaktiasih.com

Pelayanan Bermutu
adalah Komitmen Kami

Jadwal Praktek Dokter

Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr, Melvy Windyanti, SpTHT-KL 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00
dr. Luciyana Achwas, SpTHT-KL 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00
dr. Wiendyati, SpTHT 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Ade Rusmiati, SpP 16:00 - selesai 08:00 - selesai 14:00 - selesai
dr. Sri Dhuni Atas A, SpP 14:00 - selesai 16:00 - selesai
dr. Temasonge, SpP 19:30 - selesai 19:30 - selesai 19:30 - selesai 19:30 - selesai 19:30 - selesai 19:30 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Alex Hadi Siswanto, SpU 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Amalia, Sps 14:00 - selesai 14:00 - selesai 14:00 - selesai
dr. Purnama Sidhi, Sps 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 08:00 - 15:00 11:00 - 15:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Arlin A. SpA 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
dr. Dewi Kartika S, SpA 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00
dr. Modella R, F. SpA 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00
dr. Yulia hermawati, SpA 16:00 - selesai 16:00 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Bayu Elnovriano B, Mked, SpB 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00
dr. Kamal Anas, SpB 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 11:30 - 14:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Bhanu Kumar, SpPD, FINASIM 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00
dr. Indra J, SpPD 10:30 - 14:00 10:30 - 14:00 10:30 - 14:00 10:30 - 14:00 10:30 - 14:00
dr. Jasmine A, SpPD 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00
dr. Marshel, SpPD 15:00 - 17:00 13:00 - selesai 15:00 - 17:00 13:00 - selesai 13:00 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Dedi Nuzuluddin,SpAn selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00
dr. Jevelin Sinuraya,SpAn KIC selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00 selesai - 24:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Dharmeizar, SpPD,KGH 14:30 - selesai 14:30 - selesai 14:30 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Dian, SpM 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00 07:00 - 10:00
dr. Herman N, SpM 10:00 - selesai 10:00 - selesai 10:00 - selesai
dr. Neny A, SpM 18:30 - selesai 18:30 - selesai 18:30 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. H.M.Yusuf,SpOG 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00
dr. Rahmadsyah, SpOG, MARS 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 15:00
dr. Sanny Grace, SpOG 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Hj. Evita H, spKK 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 08:00 - 10:00
dr. Mariani Veronica, SpKK 14:00 - selesai 14:00 - selesai 10:00 - 12:00
dr. Rini Rasianti, SpKK 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Indriana, SpKFR 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00
dr. Ray Indra W,SpKFR 17:00 - selesai 17:00 - selesai 17:00 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Jafri H, SpOT 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
dr. Kurniadi Husodo, SpOT 10:00 - selesai 10:00 - selesai 10:00 - selesai 09:00 - 12:00
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Rita Widurna, SpRad 16:00 - selesai 10:00 - selesai 10:00 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
dr. Roberth N, SpPD, KKV 15:00 - selesai 15:00 - selesai 09:00 - selesai 15:00 - selesai
dr. Zainuddin, SPJ 09:00 - selesai 14:30 - selesai 14:30 - selesai
Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
drg. Endang Tetranti 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00
drg. Hj. Ida Farida 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
drg. Maira 19:00 - selesai 16:00 - selesai
drg. Ning Agustin, Sp KGA 19:30 - selesai 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 19:00 - 21:00 10:00 - 13:00
drg. San May 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00